Beautiful Dreamers

1992


Sheila McCarthy
Rip Torn
Walt Whitman