Utah Blaine

1957


Max Baer
Rory Calhoun
Paul Langton
Angela Stevens