Five Fingers of Death

Tian xia di yi quan

1973

Chang Ho Cheng
Director


5 Fingers Of Death
11th July 2000
DVD
2.35:1
Lieh Lo