Scandal
S2
Happy Birthday, Mr. President

Thursday, 6th December 2012
10:00 pm ABCUSA
Thursday, 6th December 2012ABC2200ScandalHappy Birthday, Mr. President"