Skip Navigation Links


Deborah Takushi
"
Magnum, P.I.
Adelaide
Waitress
03/19/1981
Magnum, P.I.
Billy Joe Bob
Mary
10/08/1981
"