All Men are Brothers

蕩寇誌
Dong kai ji

1975


Wai-Man Chan
'Twin Spears' Tung Ping (as Hui-Min Chen)
Yang Chang
Emperor Tao Chun
Chuan Chen
Wan Tien-tso
Feng Chen Chen
General Shih Pao
Kuan Tai Chen
'Tattooed Dragon' Shih Chen
Ti-Ko Chen
Guard
Wo-fu Chen
'Spearman' Hsu Neng
Lei Cheng
Short Tiger Wang Ying
David Chiang
'The Beau' Yen Ching
Feng Chin
'Clever Star' Wu Yung
Tien-Chu Chin
Mu Chu
Emperor Fang La
Paul Chun
'Heroic star' Hua Yung
Betty Chung
Li Shih-shih (as Betty Chung Ling Ling)
Mei Sheng Fan
'Black Whirlwind' Li Kuei
Lily Ho
Lady Hu San Niang
Pak-Kwong Ho
Canal sentry
Wei Hu
Ha Huang
Hsiung Kao
Feng Ku
'Welcome Rain' Sung Chiang
Dan Lau
'Winged Tiger 'Lei Heng (as Tan Liu)
Danny Lee
'White Stripe' Chang Shun (as Li Hsiu Hsien)
Lung Lei
'Thunderclap' Chin Ming
Yung Chieh Lei
Yuan 'the Second'
Heng Li
Tai Chung
Wei Kai Li
'Twin-headed Snake' Chieh Chen
Shang Yun Liang
'Redhead Devil' Liu Tang
Kang Liu
General Wan Tien-chou
Wai Lo
Beautiful Beard Chu Kung
Lam Law Lok
Emperor Tao's Eunuch
Peng Peng
'Friar' Lu Chih Sheng
Tetsurô Tanba
Jade Unicorn Lu Chun Yi
Yen Tsan Tang
'Short Life' Yuan Hsiao Yu
Lung Ti
'Tiger Killer' Wu Sung
Ching Tien
Prince Fang Tien-Ting
Yung-chia Tseng
'Twin-tailed Scorpion' Chieh Pao
Lin Tung
General Teng Yuan-Hsuan
Chung Wang
Shih Hsiu 'The Rash'
Kuang Yu Wang
Chang Ching
Kan Sheng Wei
Yuan 'the Seventh'
Ching Wong
Minister Lu (as Tsing Wang)
Chi Chin Wu
'Sick Tiger' Yang Hsiung
Pai-chen Yang
Tse Lin Yang
Bolo Yeung
General Shi Hsing-Fang (as Yang Tze)
Feng Yu
Lady Sun Erh-niang
Hua Yueh
'Leopard Head' Lin Chung