Nastroyshchik

Налаштовувач (Ukraine)
L'Accordeur (Fr)
Настройщик (Ru)

2004

Kira Muratova
Director

Powered by JustWatch


The Tuner
( Toronto International Film Festival )
16th September 2004
Cinema


155 mins
1.66:1

Настройщик
7th April 2005
Cinema


155 mins
1.66:1

L'accordeur
( 7es rencontres de Limoges avec le Cinéma Russe )
5th April 2008
Cinema


155 mins
1.66:1

Налаштовувач
( Odesa International Film Festival )
19th July 2019
Cinema


155 mins
1.66:1

L'accordeur
( Cinémathèque française )
29th September 2019
Cinema


155 mins
1.66:1
"
Cast in Order of Appearance
Nina Ruslanova
Lyuba
Yuriy Shlykov
A man with a newspaper
Yuriy Shlykov
A man with a newspaper
Nina Ruslanova
Lyuba
Yuriy Shlykov
A man with a newspaper
Philip Panov
Young man in white
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Philip Panov
Young man in white
Olga Popova
Girl with Knitting Needles
Olga Popova
Girl with Knitting Needles
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Irina Panova
Lena
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Irina Panova
Lena
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Irina Panova
Lena
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Valeriy Krupenin
Store Security Guard
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Valeriy Krupenin
Store Security Guard
Renata Litvinova
Lina
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Renata Litvinova
Lina
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Renata Litvinova
Lina
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Nina Ruslanova
Lyuba
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Nina Ruslanova
Lyuba
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Liliya Stikhina
Bum
Renata Litvinova
Lina
Liliya Stikhina
Bum
Liliya Stikhina
Bum
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Nina Ruslanova
Lyuba
Renata Litvinova
Lina
Renata Litvinova
Lina
Liliya Stikhina
Bum
Mikki
Anna Sergeyevna's Pet
Nina Ruslanova
Lyuba
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Renata Litvinova
Lina
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Renata Litvinova
Lina
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Anatoliy Paduka
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Anatoliy Paduka
Vladimir Komarov
Vladimir Komarov
Anatoliy Paduka
Vladimir Komarov
Anatoliy Paduka
Vladimir Komarov
Uta Kilter
Porcelain Shop Saleswoman
Uta Kilter
Porcelain Shop Saleswoman
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Uta Kilter
Porcelain Shop Saleswoman
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Uta Kilter
Porcelain Shop Saleswoman
Unknown 35434-1
1st French Horn Player
Unknown 35434-2
2nd French Horn Player
Vladimir Silantyev
Leonid
Vladimir Silantyev
Leonid
Natalya Ralleva
Guest
Gennadi Tarasul
Guest Playing Clarinet
( as Gennady Tarasul )
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Unknown 35434-4
Bearded Old Man
Unknown 35434-5
Guest
Galina Polivanova
Elvira Borisovna
Galina Polivanova
Elvira Borisovna
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Gennadi Tarasul
Guest Playing Clarinet
( as Gennady Tarasul )
Nina Ruslanova
Lyuba
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Mikki
Anna Sergeyevna's Pet
Renata Litvinova
Lina
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Renata Litvinova
Lina
Nina Ruslanova
Lyuba
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Nina Ruslanova
Lyuba
Renata Litvinova
Lina
Pavel Makarov
"Cupbearer"
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Renata Litvinova
Lina
Renata Litvinova
Lina
Natalya Demitrova
Girl with a guitar
Natalya Demitrova
Girl with a guitar
Natalya Demitrova
Girl with a guitar
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Nina Ruslanova
Lyuba
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Nina Ruslanova
Lyuba
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Leonid Pavlovsky
Vadim - Lyuba's Husband
Leonid Pavlovsky
Vadim - Lyuba's Husband
Sergey Bekhterev
Wedding Swindler
Leonid Pavlovsky
Vadim - Lyuba's Husband
Nina Ruslanova
Lyuba
Leonid Pavlovsky
Vadim - Lyuba's Husband
Leonid Pavlovsky
Vadim - Lyuba's Husband
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Nina Ruslanova
Lyuba
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Sergey Bekhterev
Wedding Swindler
Sergey Bekhterev
Wedding Swindler
Sergey Bekhterev
Wedding Swindler
Renata Litvinova
Lina
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Leonid Pavlovsky
Vadim - Lyuba's Husband
Renata Litvinova
Lina
Unknown 35434-6
Bank Hacker
Unknown 35434-6
Bank Hacker
Vasily Gordienko
Old Man in Public Restroom
Zhan Daniel
Owner of the public toilet
Natalya Buzko
Tanya - Lina's friend
Zhan Daniel
Owner of the public toilet
Natalya Buzko
Tanya - Lina's friend
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Nina Ruslanova
Lyuba
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Zhan Daniel
Owner of the public toilet
Natalya Buzko
Tanya - Lina's friend
Mikki
Anna Sergeyevna's Pet
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Nina Ruslanova
Lyuba
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Renata Litvinova
Lina
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Georgiy Deliev
Andreï
The Tuner
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Evgeny Bal
Bank Clerk
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Mikhail Voloshin
Bank Clerk
Anatoly Trukhin
Bank Clerk
Evgeniya Barskova
Bank Clerk
Evgeny Bal
Bank Clerk
Unknown 35434-7
Twin Sisters in Bank
Unknown 35434-8
Twin Sisters in Bank
Nina Ruslanova
Lyuba
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Dmitry Kukurudzyak
Investigator's Secretary
Alla Demidova
Anna Sergeyevna
Nikolay Stednev
Investigator
Nina Ruslanova
Lyuba
Natalya Demitrova
Girl with a guitar
Leonid Kushnir
Blind Man
Leonid Kushnir
Blind Man
Aleksandr Brazhnik
Vladimir Golotenko
Nadezhda Kondrateva
Lyubov Kondratyeva
Igor Kovtunenko
Vladimir Popov
Viktor Sokolov
Irina Tsezar
Moisey Yankelevich
Tatyana Zhekova
Tatyana Zinoveva

Patrick Hébrard: Vidcaps


Patrick Hébrard: 167 Caps