The Big boss

唐山大兄
Tang shan da xiong
Fists of Fury (USA)

1971


Bruce Lee
Cheng Chao-an
Maria Yi
Chow Mei
James Tien
Hsiu Chien
Marilyn Bautista
Miss Wuman (as Malalene)
Ying-Chieh Han
Hsiao Mi (The Boss)
Tony Liu
Hsiao Chiun (Mi's son)
Kun Li
Ah Kun (as Quin Lee)
Nora Miao
Drinkstand owner (as Mao Ke-hsiu)
Shan Chin
Hua Sze
Chia-Cheng Tu
Uncle
Chih Chen
Ice Factory Manager
Billy Chan
(as Hui-yi Chen)
Lung Chan
Gatekeeper / Blue Shirt Henchman
Stephen Chang
Disciple
Ching-Ying Lam
Ah Yen (Cheng's cousin)
Cheng Ying Tu
Chia-Chen Tu