Xena: Warrior Princess
S1
Altared States

Tuesday, 2nd April 1996Lucy Lawless
Xena
Renée O'Connor
Gabrielle
David Ackroyd
Anteus
Sean Ashton-Peach
Zealot #1
Jack Dacey
Brawney Zealot
David de Lautour
Icus
Graham Smith
Senior Zealot
Karl Urban
Mael
Teresa Woodham
Zora
Jason Levine
Icus (voice)


"